4(3H)-Quinazolinone, 2-(2-chlorophenyl)-3-(3-methyl-5-isoxazolyl)-

4(3H)-Quinazolinone, 2-(2-chlorophenyl)-3-(3-methyl-5-isoxazolyl)-