[(4-Bromo-phenylamino)-phenyl-methyl]-phosphonic acid dimethyl ester

[(4-Bromo-phenylamino)-phenyl-methyl]-phosphonic acid dimethyl ester