2-Fluoro-6-(4-(methylsulfinyl)phenoxy)benzonitrile

2-Fluoro-6-(4-(methylsulfinyl)phenoxy)benzonitrile