2-(4-Cyclohexylphenoxy)-N-[2-(4-methylphenoxy)ethyl]acetamide

2-(4-Cyclohexylphenoxy)-N-[2-(4-methylphenoxy)ethyl]acetamide