Dimethyl 4-phenyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate

Dimethyl 4-phenyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate