1-[(8-Chloro-1-naphthyl)sulfonyl]pyrrolidine

1-[(8-Chloro-1-naphthyl)sulfonyl]pyrrolidine