3-(N-Methylanilino)-2-(triphenylsilyl)-2-cyclobuten-1-one

3-(N-Methylanilino)-2-(triphenylsilyl)-2-cyclobuten-1-one