2,6-Dimethyl-4-triphenylsilylpyridine

2,6-Dimethyl-4-triphenylsilylpyridine