2'-ACETOXY-1-METHYL-6'-PHENYLSPIRO(INDOLINE-3,4'-(4H)PYRAN)-2-ONE

2'-ACETOXY-1-METHYL-6'-PHENYLSPIRO(INDOLINE-3,4'-(4H)PYRAN)-2-ONE