N2-methyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxamide

N2-methyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxamide