2,5-Dimethyl-4-triphenylsilylpyridine

2,5-Dimethyl-4-triphenylsilylpyridine