1-(4-nitro-3-pyrrolidin-1-ylphenyl)piperazine

1-(4-nitro-3-pyrrolidin-1-ylphenyl)piperazine