3-Methyl-4-triphenylsilylpyridine

3-Methyl-4-triphenylsilylpyridine