4-Chloro-6-methyl-2-[trichloromethyl]quinazoline

4-Chloro-6-methyl-2-[trichloromethyl]quinazoline