2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-4-(4-chloro-3-methylphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepine

2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-4-(4-chloro-3-methylphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepine