4-Chloro-7-methyl-2-[trichloromethyl]quinazoline

4-Chloro-7-methyl-2-[trichloromethyl]quinazoline