10-Ethyl-10H-phenothiazine 5,5-dioxide

10-Ethyl-10H-phenothiazine 5,5-dioxide