4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-(3-chlorophenyl)-3-phenoxyazetidin-2-one

4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-(3-chlorophenyl)-3-phenoxyazetidin-2-one