1,4-Dimethyl-2,2,3,3,5,5,6,6-octaphenyl-1,4-bis(trimethylsilyl)cyclohexasilane

1,4-Dimethyl-2,2,3,3,5,5,6,6-octaphenyl-1,4-bis(trimethylsilyl)cyclohexasilane