Fentanyl, meta-tolyl analog

Fentanyl, meta-tolyl analog