3-Diethylamino-2-(3-(triphenylsilyloxy)-3-butenoyl)-2-cyclobuten-1-one

3-Diethylamino-2-(3-(triphenylsilyloxy)-3-butenoyl)-2-cyclobuten-1-one