2,4-Dimethyl-1,3,5-trineopentylbenzene

2,4-Dimethyl-1,3,5-trineopentylbenzene