6-Chloro-2-(4-methoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine

6-Chloro-2-(4-methoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine