2-(2,5-dimethoxyphenyl)benzoic acid

2-(2,5-dimethoxyphenyl)benzoic acid