p-(Adamantyl-1)-methylthiobenzene

p-(Adamantyl-1)-methylthiobenzene