Diphenylmethane, 4-allyloxy-4'-chloro-

Diphenylmethane, 4-allyloxy-4'-chloro-