1-Methyl-2-triphenylmethylbenzene

1-Methyl-2-triphenylmethylbenzene