2-Methyl-2-p-tolyl-1-acenaphthenone

2-Methyl-2-p-tolyl-1-acenaphthenone