1-Triisopropylsilyloxynonane

1-Triisopropylsilyloxynonane