3-Methyl-1-phenyl-9H-indeno[2,1-c]pyridine

3-Methyl-1-phenyl-9H-indeno[2,1-c]pyridine