2-Methyl-4-phenyl-5H-indeno[1,2-b]pyridine

2-Methyl-4-phenyl-5H-indeno[1,2-b]pyridine