10-Methyl-10H-phenothiazine-3-carboxylic acid

10-Methyl-10H-phenothiazine-3-carboxylic acid