6-Chloro-2-methoxy-9-methyl acridine

6-Chloro-2-methoxy-9-methyl acridine