(3-Nitrophenyl)(3,5,5-trimethyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile

(3-Nitrophenyl)(3,5,5-trimethyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile