2-Chloro-6-(3-formylphenoxy)benzonitrile

2-Chloro-6-(3-formylphenoxy)benzonitrile