1-Cyclohexyldimethylsilyloxytridecane

1-Cyclohexyldimethylsilyloxytridecane