1-Dimethyl(octyl)silyloxytridecane

1-Dimethyl(octyl)silyloxytridecane