1-Ethyl(dimethyl)silyloxytridecane

1-Ethyl(dimethyl)silyloxytridecane