Benzonitrile, 2,4,6-tris(1,1-dimethylethyl)-

Benzonitrile, 2,4,6-tris(1,1-dimethylethyl)-