4-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-(3,4-dimethylphenyl)-3-phenoxyazetidin-2-one

4-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-(3,4-dimethylphenyl)-3-phenoxyazetidin-2-one