3,3'-dimethoxybenzophenone hydrazone

3,3'-dimethoxybenzophenone hydrazone