1-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-3-methoxyimidazolidin-2-one

1-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-3-methoxyimidazolidin-2-one