1,1-Diphenyl-2-(trimethylsilyl)hydrazine

1,1-Diphenyl-2-(trimethylsilyl)hydrazine