N-Benzhydrylidene-2-aminobiphenyl

N-Benzhydrylidene-2-aminobiphenyl