3-Bromo-6-chloro-1-methylnaphthalene

3-Bromo-6-chloro-1-methylnaphthalene