2-[p-Chlorophenoxy]-5-nitrothiazole

2-[p-Chlorophenoxy]-5-nitrothiazole