3-(4-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1-benzofuran

3-(4-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1-benzofuran