1-chloro-2-(2,2-diphenylethenyl)benzene

1-chloro-2-(2,2-diphenylethenyl)benzene