2-Diethylamino-3H-phenothiazin-3-one

2-Diethylamino-3H-phenothiazin-3-one