4-Bromo-3-methyl-5-phenylisothiazole

4-Bromo-3-methyl-5-phenylisothiazole